Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w wysokości  199,00 zł oraz za wyżywienie w wysokości nie przekraczającej 150 zł miesięcznie. Opłaty te wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka: 59 1020 2892 0000 5902 0590 9744 za cały miesiąc „z dołu”  do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który następuje rozliczenie.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.
Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonania wpłaty.

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT